بیمارستان بهرامی

آدرس: تهران نو، خیابان دماوند، خیابان شهید کیانی تلفن: 77568801 الی 9

بخش زیادی از این بیمارستان که در شرق تهران قرار دارد در زمان جنگ تخریب شد اما به فاصله یک ماه دوباره شروع به کار کرد. بیمارستان بهرامی 180 تخت ثابت، 27 عضو هیئت علمی و 150 پرستار دارد و بخش‌های داخلي، نوزادان، عفوني، اورژانس، PICU، NICU، جراحي نوزادان و كودكان، خون، گوارش، قلب، كليه، غدد و فتوتراپي در آن فعال است. به علاوه در این بیمارستان درمانگاه‌های تخصصی واكسيناسيون، كليه، داخلي، قلب، گوارش، نوزادان، خون، تغذيه، اعصاب، ايمونولوژي، عفوني، غدد و واحدهاي پاراكلينيك راديولوژي، فيزيوتراپي و آزمايشگاه هم وجود دارد.