خانه بازی دنیای شیرین

شیراز، فلکه گاز، خیابان جهاد سازندگی، کوچه 3، فرعی 3/1، جنب آرایشگاه الهام یا؛ خیابان ابریشمی، خیابان یزدان مهر، کوچه 2، فرعی 2/5

مکانی مفرح برای بازی وسرگرمی کودکان و در اختیار گذاشتن اسباب بازی های مناسب سنین مختلف