قبل از اولین استفاده از پستانک های مایا درپوش را از پستانک جدا نموده و به مدت 3 دقیقه در آب بجوشانید. برای تمیز کردن مداوم پستانک را هر بار پس از مصرف با آب گرم و مایع شستشو دهید و از درپوش برای محافظت و جلوگیری از آلوده شدن آن استفاده نمایید.