شامل بند پستانک ، قیچی نوزاد ، ناخن گیر نوزاد ، دندانگیر های آبی ، مسواک انگشتی ، شورت آموزشی و اسپرهای بدن.