بله ، با استفاده از شیرخوری های دارای سرشیشه طبیعی و سرشیشه ارتودنسی (دهان عریض مایا) پذیرفتن شیشه شیر و انتقال بین شیرخوری و تغذیه طبیعی با سینه مادر برای نوزاد امکان پذیر می شود.