کودکان بعد از سن حدود پنج ماهگی نیاز به استفاده از غذاهای کمکی مثل سرلاک یا سوپ خواهند داشت. به منظور راحتی مادر و همچنین لذت بخش کردن تغذیه برای کودک، استفاده از سرلاک خوری مایا پیشنهاد می گردد. این محصول با سرپوش قاشق مانند خود، راحت ترین وسیله برای تغذیه کودک بوده و مشکل کم تجربگی مادران جوان را در این زمینه نیز حل می کند .