شامل زیر انداز کیفی ، زیرانداز پنبه ای و ضد آب و کیسه بهداشتی دفع پوشک می باشد.