شامل شیرخوری های پلی پروپیلن در دو سایز 150 و 300 میل و شیرخوری های پیرکس در دوسایز 40 و 150 میل و شیر خوری های پلی کربنات در دوسایز 150 و250 میل بصورت دسته دار و بدون دسته .